Algemene voorwaarden Beauty by Monique

Definities

1. Beauty by Monique, gevestigd te Kleverparkweg 2E te Haarlem onder KvK nr. 54303869

2. Klant: degene met wie Beauty by Monique een behandelings- of koopovereenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Beauty by Monique en klant samen.


Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beauty by Monique.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 2 Inspanningen schoonheidssalon

1. Beauty by Monique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de medewerker worden verschaft om de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.

3. Beauty by Monique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Beauty by Monique zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling direct voorafgaand aan de behandeling.


Artikel 3 Prijzen

1. Beauty by Monique vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. Alle prijzen die Beauty by Monique hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Beauty by Monique te allen tijde wijzigen.

3. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.

6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Beauty by Monique prijsaanpassingen meedelen aan de klant.


Artikel 4 Betalingen en betalingstermijn

1. Producten en diensten worden direct afgerekend in de winkel.

2. Bij een kuurverband kan voorafgaand aan de kuur direct voor 6 behandelingen worden betaald voor de inhoud van 8 behandelingen.


Artikel 5 Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Beauty by Monique gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Beauty by Monique

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Beauty by Monique zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Beauty by Monique op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Beauty by Monique, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beauty by Monique te betalen.


Artikel 6 Gevolgen niet tijdig annuleren

1. Beauty by Monique heeft een annuleringstermijn van 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde behandeling.

2. Beauty by Monique rekent 50% van de behandelingskosten indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of gewijzigd door de klant.


Artikel 7 Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Beauty by Monique gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Beauty by Monique roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Beauty by Monique, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 8 Retentierecht

1. Beauty by Monique kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Beauty by Monique heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Beauty by Monique.

3. Beauty by Monique is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.


Artikel 9 Verrekening

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Beauty by Monique te verrekenen met een vordering op Beauty by Monique.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Beauty by Monique blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Beauty by Monique op grond van wat voor met Beauty by Monique gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Beauty by Monique zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien Beauty by Monique een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Beauty by Monique het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Artikel 11 Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van Beauty by Monique die bij de klant aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. De klant geeft op eerste verzoek van Beauty by Monique de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 12 Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Artikel 13 Garantie met betrekking tot producten

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 14 Garantie met betrekking tot diensten

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Beauty by Monique enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

2. Mocht de klant niet tevreden zijn met het resultaat, dient dit onverwijld te worden aangegeven en dient de klant Beauty by Monique een herstelmogelijkheid aan te bieden.

3. Informatie omtrent allergieën bij de klant dient de klant dit voorafgaand aan de behandeling mede te delen aan Beauty by Monique. Komt er toch een allergische reactie zonder dat dit is medegedeeld, dan zijn de kosten hiervan uitsluitend ten voor de rekening van de klant.

4. Mocht de klant na mededeling over allergieën toch wel een allergische reactie oplopen, dient dit onverwijld te worden aangegeven en dient de klant Beauty by Monique een herstelmogelijkheid aan te bieden.

5. Beauty by Monique geeft garantie voor de duur van 7 dagen bij GelColor en BIAB. Mocht de klant voor dat termijn schade oplopen aan de GelColor, dient Beauty by Monique dit kosteloos te herstellen binnen deze week.

6. Beauty by Monique geeft garantie voor de duur van 3 dagen bij nagellak. Mocht de klant voor dat termijn schade oplopen aan de GelColor, dient Beauty by Monique dit kosteloos te herstellen binnen deze week. Beauty by Monique verkoopt slippers. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt na de pedicure, vervalt de garantie.


Artikel 15 Uitvoering van de overeenkomst

1. Beauty by Monique voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Beauty by Monique heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Beauty by Monique tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Beauty by Monique tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

6. Bij annulering korter dan 24 uur, kunnen de kosten van de behandeling in rekening worden gebracht voor de klant.

7. Indien de klant 10 minuten of meer te laat verschijnt op de behandeling, kan Beauty by Monique niet de behandeling uitvoeren en zal deze dus worden geannuleerd. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht bij de klant.


Artikel 16 Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Beauty by Monique.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Beauty by Monique de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Beauty by Monique redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 17 Intellectueel eigendom

1. Beauty by Monique behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty by Monique (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 18 Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000

– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Beauty by Monique waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 19 Vrijwaring

De klant vrijwaart Beauty by Monique tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beauty by Monique geleverde producten en/of diensten.


Artikel 20 Klachten

1. De klant dient een door Beauty by Monique geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Beauty by Monique daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Beauty by Monique uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beauty by Monique in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Beauty by Monique gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Beauty by Monique, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Beauty by Monique en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Anbos.


Artikel 21 Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Beauty by Monique.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Beauty by Monique ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 22 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Beauty by Monique een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Beauty by Monique verschuldigd zijn.


Artikel 23 Aansprakelijkheid Beauty by Monique

1. Beauty by Monique is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Beauty by Monique aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Beauty by Monique is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Beauty by Monique aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 24 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Beauty by Monique vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 25 Recht op ontbinding koopovereenkomst producten

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Beauty by Monique toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Beauty by Monique niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beauty by Monique in verzuim is.

3. Beauty by Monique heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Beauty by Monique kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

4. Beauty by Monique is gerechtigd om geen geld terug te geven bij retour in de winkel, maar kan ook kiezen voor terugbetaling in een voucher of waardebon.


Artikel 26 Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Beauty by Monique in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Beauty by Monique kan worden toegerekend in een van de wil van Beauty by Monique onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Beauty by Monique kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Beauty by Monique 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Beauty by Monique er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Beauty by Monique is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 27 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.


Artikel 28 Wijziging algemene voorwaarden

1. Beauty by Monique is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beauty by Monique zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 29 Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beauty by Monique.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid. Burgerlijk Wetboek.


Artikel 30 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Beauty by Monique bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 31 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beauty by Monique is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 4 april 2023.